Thêm nội dung vào trước và sau giá của sản phẩm trong Woocommerce

them-noi-dung-vao-truoc-va-sau-gia-cua-san-pham-trong-woocommerce

Bài viết này chúng ta sẽ thêm nội dung bất kỳ vào trước và sau giá của sản phẩm trong Woocommerce. Trong tiếng anh gọi là Prefix và Suffix.

them-noi-dung-vao-truoc-va-sau-gia-cua-san-pham-trong-woocommerce

Bạn có nhiều website và nhiều mặt hàng khác nhau. Ví dụ web bán quần áo thì giá sẽ tính theo bộ. Còn web bán mật ong thì giá lại tính theo hộp, lọ, còn web bán bất động sản thì giá sẽ tính theo m2 chẳng hạn. Vì thế, hôm nay chúng ta sẽ thêm ghi chú đó vào giá để khách hàng dễ nhận biết.

Thêm cài đặt vào Woocommerce

Bước này để thêm 2 ô textbox vào cài đặt để chúng ta có thể nhập text tùy biến. Sau khi làm xong sẽ được như hình:

them-noi-dung-vao-truoc-va-sau-gia-cua-san-pham-trong-woocommerce-2

Chỉ cần dán đoạn code sau vào file functions.php của theme là được.

function themeeduvn_woocommerce_general_settings( $array ) {
  $array[] = array( 'name' => __( 'Prefix and suffix to price', 'woocommerce' ), 'type' => 'title', 'desc' => '', 'id' => 'woocommerce_presuffix_settings' );
  $array[] = array(
    'title'  => __( 'Prefix', 'woocommerce' ),
    'desc'   => __( 'Add prefix to price. Leave blank to disable.', 'woocommerce' ),
    'id'    => 'themeeduvn_woocommerce_price_prefix',
    'desc_tip' => true,
    'type'   => 'text',
  );
  $array[] = array(
    'title'  => __( 'Suffix', 'woocommerce' ),
    'desc'   => __( 'Add suffix to price. Leave blank to disable.', 'woocommerce' ),
    'id'    => 'themeeduvn_woocommerce_price_suffix',
    'desc_tip' => true,
    'type'   => 'text',
  );
  $array[] = array( 'type' => 'sectionend', 'id' => 'woocommerce_presuffix_settings');
  return $array;
};
add_filter( 'woocommerce_general_settings', 'themeeduvn_woocommerce_general_settings', 10, 1 );

Thêm metabox vào mỗi sản phẩm

Bước này để thêm 2 metabox vào mỗi sản phẩm. Để ghi đè giá trị mặc định. Ví dụ trong 1 website của bạn có nhiều loại mặt hàng. Loại thì giá tính theo bộ, loại thì giá tính theo hộp thì chúng ta chỉ cần ghi giá trị vào đây nó sẽ tự động ghi đè cái setting ở trên. Sau khi làm sẽ được như hình. Nếu không muốn hiển thị giá trị trước và sau giá thì hãy để số 0 vào nha.

them-noi-dung-vao-truoc-va-sau-gia-cua-san-pham-trong-woocommerce-3

Copy vào dán code này vào file functions.php của theme đang sử dụng là được

add_action( 'woocommerce_product_options_general_product_data', 'themeeduvn_presuffix_products' );
function themeeduvn_presuffix_products() {
  //Add metabox prefix to product
  woocommerce_wp_text_input( array(
    'id' => '_product_prefix',
    'label' => 'Prefix',
    'description' => 'Add prefix to price. Leave blank to default.',
    'desc_tip' => 'true',
  ) );
  //Add metabox suffix to product
  woocommerce_wp_text_input( array(
    'id' => '_product_suffix',
    'label' => 'Suffix',
    'description' => 'Add suffix to price. Leave blank to default.',
    'desc_tip' => 'true',
  ) );
}
 
/*Save metabox prefix and suffix*/
add_action( 'woocommerce_process_product_meta', 'themeeduvn_presuffix_products_save' );
function themeeduvn_presuffix_products_save( $post_id ) {
  if(get_post_type($post_id) == 'product'){
    if ( isset($_POST['_product_prefix']) ) {
      if ($_POST['_product_prefix'] != "") {
        update_post_meta($post_id, '_product_prefix', sanitize_text_field($_POST['_product_prefix']));
      } else {
        delete_post_meta($post_id, '_product_prefix');
      }
    }
    if ( isset($_POST['_product_suffix']) ) {
      if ($_POST['_product_suffix'] != "") {
        update_post_meta($post_id, '_product_suffix', sanitize_text_field($_POST['_product_suffix']));
      } else {
        delete_post_meta($post_id, '_product_suffix');
      }
    }
  }
}

Code hiển thị nội dung vào trước và sau giá

Dán code này vào file functions.php của theme đang sử dụng sẽ thêm giá trị prefix và suffix phía trên vào trước và sau giá của sản phẩm. Như hình

/*Add to price html*/
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'themeeduvn_price_prefix_suffix', 100, 2 );
function themeeduvn_price_prefix_suffix( $price, $product ){
  $prefix = get_option( 'themeeduvn_woocommerce_price_prefix');
  $suffix = get_option( 'themeeduvn_woocommerce_price_suffix');
 
  $prefix_product = sanitize_text_field(get_post_meta($product->get_ID(), '_product_prefix', true));
  $suffix_product = sanitize_text_field(get_post_meta($product->get_ID(), '_product_suffix', true));
 
  if($prefix_product || (is_numeric($prefix_product) && $prefix_product == 0)) $prefix = $prefix_product;
  if($suffix_product || (is_numeric($suffix_product) && $suffix_product == 0)) $suffix = $suffix_product;
 
  $prefix = ($prefix && $prefix !== 0)?'<span class="themeeduvn_woocommerce_price_prefix">'.$prefix.'</span>':'';
  $suffix = ($suffix && $suffix !== 0)?'<span class="themeeduvn_woocommerce_price_suffix">'.$suffix.'</span>':'';
 
  $price = $prefix.$price.$suffix;
   
  return apply_filters( 'themeeduvn_woocommerce_get_price', $price );
}

them-noi-dung-vao-truoc-va-sau-gia-cua-san-pham-trong-woocommerce-4

Full code

Sau đây là tổng hợp toàn bộ code ở phía trên. Nếu đã làm các bước ở trên rồi thì bỏ qua nhé. Phần này dành cho bạn nào lười … 1 phát ăn liền đấy

Dán toàn bộ code sau vào functions.php của theme đang sử dụng là được

/*
 * Prefix and sufix to price
 * Author: https://theme.edu.vn
 */
 
/*Add default setting*/
function themeeduvn_woocommerce_general_settings( $array ) {
 
  $array[] = array( 'name' => __( 'Prefix and suffix to price', 'woocommerce' ), 'type' => 'title', 'desc' => '', 'id' => 'woocommerce_presuffix_settings' );
 
  $array[] = array(
    'title'  => __( 'Prefix', 'woocommerce' ),
    'desc'   => __( 'Add prefix to price. Leave blank to disable.', 'woocommerce' ),
    'id'    => 'themeeduvn_woocommerce_price_prefix',
    'desc_tip' => true,
    'type'   => 'text',
  );
 
  $array[] = array(
    'title'  => __( 'Suffix', 'woocommerce' ),
    'desc'   => __( 'Add suffix to price. Leave blank to disable.', 'woocommerce' ),
    'id'    => 'themeeduvn_woocommerce_price_suffix',
    'desc_tip' => true,
    'type'   => 'text',
  );
 
  $array[] = array( 'type' => 'sectionend', 'id' => 'woocommerce_presuffix_settings');
  return $array;
};
add_filter( 'woocommerce_general_settings', 'themeeduvn_woocommerce_general_settings', 10, 1 );
 
/*Add metabox to product*/
add_action( 'woocommerce_product_options_general_product_data', 'themeeduvn_presuffix_products' );
function themeeduvn_presuffix_products() {
  //Add metabox prefix to product
  woocommerce_wp_text_input( array(
    'id' => '_product_prefix',
    'label' => 'Prefix',
    'description' => 'Add prefix to price. Leave blank to default.',
    'desc_tip' => 'true',
  ) );
  //Add metabox suffix to product
  woocommerce_wp_text_input( array(
    'id' => '_product_suffix',
    'label' => 'Suffix',
    'description' => 'Add suffix to price. Leave blank to default.',
    'desc_tip' => 'true',
  ) );
}
 
/*Save metabox prefix and suffix*/
add_action( 'woocommerce_process_product_meta', 'themeeduvn_presuffix_products_save' );
function themeeduvn_presuffix_products_save( $post_id ) {
  if(get_post_type($post_id) == 'product'){
    if ( isset($_POST['_product_prefix']) ) {
      if ($_POST['_product_prefix'] != "") {
        update_post_meta($post_id, '_product_prefix', sanitize_text_field($_POST['_product_prefix']));
      } else {
        delete_post_meta($post_id, '_product_prefix');
      }
    }
    if ( isset($_POST['_product_suffix']) ) {
      if ($_POST['_product_suffix'] != "") {
        update_post_meta($post_id, '_product_suffix', sanitize_text_field($_POST['_product_suffix']));
      } else {
        delete_post_meta($post_id, '_product_suffix');
      }
    }
  }
}
 
/*Add to price html*/
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'bbloomer_price_prefix_suffix', 100, 2 );
function bbloomer_price_prefix_suffix( $price, $product ){
  $prefix = get_option( 'themeeduvn_woocommerce_price_prefix');
  $suffix = get_option( 'themeeduvn_woocommerce_price_suffix');
 
  $prefix_product = sanitize_text_field(get_post_meta($product->get_ID(), '_product_prefix', true));
  $suffix_product = sanitize_text_field(get_post_meta($product->get_ID(), '_product_suffix', true));
 
  if($prefix_product || (is_numeric($prefix_product) && $prefix_product == 0)) $prefix = $prefix_product;
  if($suffix_product || (is_numeric($suffix_product) && $suffix_product == 0)) $suffix = $suffix_product;
 
  $prefix = ($prefix && $prefix !== 0)?'<span class="themeeduvn_woocommerce_price_prefix">'.$prefix.'</span>':'';
  $suffix = ($suffix && $suffix !== 0)?'<span class="themeeduvn_woocommerce_price_suffix">'.$suffix.'</span>':'';
 
  $price = $prefix.$price.$suffix;
   
  return apply_filters( 'themeeduvn_woocommerce_get_price', $price );
}

Ngoài ra có chút Css để cho đẹp hơn. Cái này tùy vào từng theme và từng thẩm mỹ mỗi người mà style nhé. Có 2 class cho các bạn style là themeeduvn_woocommerce_price_prefixthemeeduvn_woocommerce_price_suffix

span.themeeduvn_woocommerce_price_prefix {
  font-size: 0.8em;
  margin: 0 10px 0 0;
}
span.themeeduvn_woocommerce_price_suffix {
  font-size: 0.8em;
  margin: 0 0 0 10px;
}

Chúc các bạn thành công!

Từ khóa: How to Add Text after Price in WooCommerce, Add Price Suffix, Add Price Prefix

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *